Regulamin Adapciaka 2019

 

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w „Obozie Roku 0” organizowanym przez Samorząd Studencki Politechniki Łódzkiej.
 2. „Obóz Roku 0”, zwany dalej „Adapciakiem 2019", to oficjalny obóz studencki Politechniki Łódzkiej przygotowany dla przyszłych studentów Politechniki Łódzkiej, w szczególności nowych studentów.
 3. Samorząd Studencki Politechniki Łódzkiej deleguje kadrę i Koordynatora „Adapciaka 2019”. Koordynatorem „Adapciaka 2019” jest Maciej Majchrowski, zwany dalej „Koordynatorem”. Osoby te nazywane są dalej “Organizatorem”.
 4. „Adapciak 2019” odbywa się w terminie od 15.09.2019 r. do 22.09.2019r. w ośrodku wypoczynkowym “EGM-Łazy” w Łazach, ul. Morska 5 (76-002 Łazy).
 5. „Adapciak 2019” organizowany jest dla studentów Politechniki Łódzkiej oraz osób, które zostały przyjęte na studia w 2019 roku. Uczestnikami „Adapciaka 2019” mogą być jedynie osoby, które zostały zakwalifikowane do wyjazdu przez Organizatora. O zakwalifikowaniu na „Adapciaka 2019” decyduje wpłata kwoty 649,00 złotych we wskazanym przez Organizatora terminie, poprawne wypełnienie formularza rejestracji przez zakładkę REJESTRACJA oraz wypełnienie formularza płatności wraz z wysłaniem potwierdzenia wpłaty przez zakładkę PŁATNOŚĆ na stronie obozy.lodz.pl.
 6. Całkowity koszt „Adapciaka 2019” dla Uczestnika wynosi 649,00 złotych.
 7. Uczestnik może zrezygnować z uczestniczenia w „Adapciaku 2019” najpóźniej do dnia 03.09.2019 r. ze zwrotem wpłaconej kwoty. Rezygnacja w późniejszym terminie wymaga wskazania zastępcę na „Adapciaka 2019” w miejsce rezygnującego. W przypadku rezygnacji z przyczyn losowych, Uczestnik winien skontaktować się niezwłocznie z Koordynatorem. Informację o rezygnacji można wysłać na adres m.majchrowski@samorzad.p.lodz.pl.
 8. W trakcie „Adapciaka 2019”, Uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu, poleceń Organizatorów, Kadry i Koordynatora oraz przestrzegania zasad obowiązujących w ośrodku wypoczynkowym, a także godnego zachowania, licującego ze statusem studenta Politechniki Łódzkiej.
 9. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do punktualnego stawiania się na codziennych odprawach oraz na wezwania Organizatorów, Kadry i Koordynatora.
 10. Podczas „Adapciaka 2019” obowiązuje całkowity zakaz zapraszania na teren ośrodka osób, które nie są Uczestnikami „Adapciaka 2019”.
 11. W przypadku naruszenia wyżej wskazanych obowiązków zostaną podjęte środki dyscyplinarne w stosunku do Uczestnika dopuszczającego się naruszeń. W zależności od rodzaju naruszenia, w szczególności: udzielenie ostrzeżenia i zobowiązanie do przestrzegania zasad, wydalenie z „Adapciaka 2019”, powiadomienie władz Uczelni, wszczęcie odpowiedniego postępowania dyscyplinarnego.
 12. Bezwzględnie zabronione jest posiadanie, dystrybucja lub używanie przez Uczestnika środków psychoaktywnych, narkotyków lub innych środków o podobnym działaniu. Uczestnik naruszający ten zakaz zostanie niezwłocznie wydalony z „Adapciaka 2019” bez zwrotu kosztów powrotu, a o zajściu poinformowana zostanie Policja oraz władze Uczelni oraz zostaną podjęte wszelkie niezbędne środki prawne.
 13. Koordynator, Kadra i Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności prawnej i materialnej względem Uczestników i osób trzecich za zachowania Uczestników w trakcie „Adapciaka 2019”.
 14. W przypadku spowodowania przez Uczestnika szkód, w szczególności w środkach transportu, w mieniu ośrodka wypoczynkowego, mieniu Politechniki Łódzkiej lub innych osób, Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego ich naprawienia.
 15. Uczestnik jest zobowiązany do poinformowania Koordynatora o planowanym późniejszym przyjeździe lub wcześniejszym zakończeniu pobytu. Uczestnik nie może samodzielnie lub bez wiedzy Koordynatora opuścić „Adapciaka 2019”.
 16. Uczestnik oświadcza, że jego stan zdrowia pozwala na wyjazd i uczestniczenie w „Adapciaku 2019”, a w przypadku wystąpienia chorób lub dolegliwości wymagających szczególnej opieki lub wsparcia - odpowiednio wcześnie poinformuje o tym Koordynatora, w celu ustalenia planu działania w szczególnych przypadkach.
 17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z uczestnika, a także za jakiekolwiek szkody spowodowane przez uczestnika w szczególności w trakcie przejazdów autokarowych, pobytu na “Adapciaku 2019”
 18. Regulamin i zasady obowiązują wszystkich Uczestników od momentu zapoznania się z nim na odprawie przed wyjazdem z Łodzi, do momentu oficjalnego zakończenia „Adapciaka 2019” po przybyciu do Łodzi.
 19. Uczestnik ma obowiązek stawić się punktualnie na odprawie w dniu wyjazdu. Odprawa odbędzie się w dniu 15.09, o godzinie 3:00 pod adresem al. Politechniki 3a na Sali Widowiskowej. W razie potrzeby bieżące aktualizacje danych co do odprawy będą dostępne pod adresem obozy.lodz.pl. W przypadku spóźnienia przekraczającego 30 minut bez wcześniejszego poinformowania o tym Koordynatora, Uczestnik zostanie wydalony z „Adapciaka 2019” bez możliwości zwrotu wpłaconej kwoty.
 20. Warunkiem uczestnictwa w „Adapciaku 2019” jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych obejmujących imię, nazwisko, numer telefonu, numer PESEL oraz adres e-mail, które są konieczne do wypełnienia formularza rejestracji, formularza płatności oraz oświadczenia obozowego w celu należytej organizacji „Adapciaka 2019”. Szczegółowa klauzula informacyjna zawarta jest pod adresem: http://adapciak.samorzad.p.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/07/Klauzula-informacyjna-Adapciak.pdf
  Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych do dnia 15.09.2019 r. jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w “Adapciaku 2019”, a wycofanie zgody w trakcie “Adapciaka 2019” będzie oznaczać konieczność opuszczenia “Adapciaka 2019” bez uzyskania zwrotu kosztów podróży.