Regulamin Adapciaka

 1. Obóz Roku “0”, zwany dalej Adapciakiem, to oficjalny obóz studencki Politechniki Łódzkiej przygotowany dla przyszłych studentów Politechniki Łódzkiej. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Adapciaku organizowanym przez Samorząd Studencki Politechniki Łódzkiej, zwanym dalej Regulaminem.
 2.  Koordynatorem Adapciaka jest Paulina Stacewicz, zwana dalej Koordynatorem.
 3.  Organizatorem Adapciaka jest Kadra wyznaczona przez Koordynatora, zwana dalej Organizatorami.
 4.  Adapciak odbywa się w terminie od 10.09.2017r. do 17.09.2017r. w ośrodku wypoczynkowym Złota Plaża w Łazach, 76-002 Łazy, ul. Leśna 16.
 5.  Uczestnikami Adapciaka mogą być jedynie osoby, które zostały zakwalifikowane do wyjazdu przez Organizatorów.
 6.  Całkowity koszt Adapciaka wynosi 549zł.
 7.  O zakwalifikowaniu się na Adapciaka decyduje prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie www.obozy.lodz.pl, wpłacenie w odpowiednim terminie kwoty 549 zł oraz wysłanie potwierdzenia wpłaty na adres obozy@samorzad.p.lodz.pl lub przez zakładkę PŁATNOŚĆ na stronie www.obozy.lodz.pl.
 8.  Adapciak skierowany jest do przyszłych i obecnych studentów Politechniki Łódzkiej. Pierwszeństwo do zakwalifikowania się na Adapciaka mają studenci rozpoczynający studia pierwszego stopnia na Politechnice Łódzkiej w roku akademickim 2017/2018 oraz osoby, które jako pierwsze dokonają wpłaty całkowitej kwoty na podane konto.
 9.  W przypadku rezygnacji do dnia 31.08.2017r. cała kwota zostaje zwrócona, rezygnacja w późniejszym terminie powoduje utratę pieniędzy (chyba że Uczestnik znajdzie kogoś na swoje miejsce). Po tym terminie dopuszcza się jedynie zwrot kosztów w szczególnych przypadkach losowych. O wysokości zwrotu oraz terminie jego wypłacenia decyduje Koordynator. Informację o chęci rezygnacji należy wysłać na adres p.stacewicz@samorzad.p.lodz.pl.
 10. W przypadku niepełnego pobytu na Adapciaku niespowodowanego z winy Organizatorów, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu kosztów, łącznie z kosztami przyjazdu i wyjazdu.
 11. W trakcie trwania Adapciaka, Uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do poleceń Organizatorów, w tym osoby wyznaczonej jako Koordynatora.
 12. Uczestnicy zobowiązują się do godnego reprezentowania Politechniki Łódzkiej poprzez nie wykonywanie gestów ani wypowiadanie słów mogących obrazić innych Uczestników Wyjazdu, Organizatorów, pracowników ośrodka
  wypoczynkowego oraz stosowania się do innych ogólnie przyjętych norm.
 13. W przypadku spowodowania szkód zarówno w środkach transportu, ośrodka wypoczynkowego jak i terenów należących do Władz Uczelni, Uczestnik zobowiązuje się do niezwłocznego pokrycia całości kwoty ww. szkód. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność cywilną i karną za wszelkie szkody jakie spowoduje swoim działaniem lub zaniechaniem
 14. Zabronione jest posiadanie oraz dystrybucja środków psychoaktywnych, narkotyków lub innych środków o podobnym działaniu przez Uczestników.
 15. Uczestnik dopuszczający się łamania ww. punktu zostaje wydalony z Adapciaka w trybie natychmiastowym, a o całym zajściu poinformowana zostaje Policja oraz Władze Uczelni.
 16. W przypadku niedostosowania się do Regulaminu zostaną podjęte środki dyscyplinarne w stosunku do Uczestnika między innymi: wydalenie z Adapciaka, powiadomienie Władz Uczelni, wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przez Sąd Koleżeński Samorządu Studenckiego lub Komisję Dyscyplinarną Uczelni. O zastosowaniu danego środka dyscyplinarnego decyduje Koordynator.
 17. Organizatorzy nie sprawują pieczy nad osobą Uczestnika oraz jego mieniem w trakcie trwania Adapciaka.
 18. Uczestnik jest zobowiązany do poinformowania Koordynatora o planowanym późniejszym rozpoczęciu oraz wcześniejszym zakończeniu pobytu.
 19. Uczestnik oświadcza, że jego stan zdrowia pozwala na wyjazd, a w przypadku jakichś szczególnych przypadłości powiadomił Koordynatora o możliwych działaniach w przypadku nawrotu/ataku choroby.
 20. Obowiązuje całkowity zakaz zapraszania na teren ośrodka osób, które nie są Uczestnikami Adapciaka.
 21. Każdy Uczestnik zobowiązuje się do punktualnego stawiania się na codziennej odprawie oraz na ewentualne wezwania Organizatorów, w tym Koordynatora.
 22. W razie złamania powyższego Regulaminu bądź niestosowania się do poleceń Koordynatora i Organizatorów Uczestnik otrzymuje ostrzeżenie. Drugie ostrzeżenie jest jednoznaczne z wydaleniem Uczestnika z Adapciaka.
 23. Koordynator zastrzega sobie prawo do niezwłocznego usunięcia Uczestnika z Adapciaka w przypadku rażącego niedostosowania się do Regulaminu.
 24. Powyższy Regulamin obowiązuje wszystkich Uczestników od momentu podpisania go na odprawie przed wyjazdem z Łodzi do momentu oficjalnego zakończenia Adapciaka po przybyciu do Łodzi.
 25. Uczestnik ma obowiązek stawić się punktualnie na odprawie w dniu wyjazdu. W przypadku spóźnienia przekraczającego 30 minut bez wcześniejszego poinformowania o tym Koordynatora, Uczestnik zostaje wydalony z Adapciaka bez prawa do zwrotu jego kosztów.
 26. Warunkiem uczestnictwa w wyjeździe jest całkowita akceptacja niniejszego Regulaminu.