DLA UCZESTNIKÓW

Cena: 599 zł

Dane do wpłaty na Adapciaka 2018 znajdują się w zakładce PŁATNOŚCI.

Potwierdzenie wpłaty należy wysłać zgodnie z instrukcjami znajdującymi się w zakładce PŁATNOŚCI.

UWAGA! Akceptujemy jedynie skany bądź elektroniczne wersje potwierdzenia przelewu!
UWAGA! Przesłanie potwierdzenia przelewu jest KONIECZNE!!!

Cena zawiera: zakwaterowanie, wyżywienie, transport, ubezpieczenie NNW, pamiątkową koszulkę i niezapomniane wrażenia.

LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA!! W tym roku dysponujemy 170 miejscami.

______________________________

LISTA RZECZY NIEZBĘDNYCH DO ZABRANIA PRZEZ UCZESTNIKA:

– Dokument pozwalający potwierdzić tożsamość uczestnika na odprawie obozowej (dowód osobisty)
– Wypełnione oświadczenie obozowe TUTAJ (oświadczenie należy wypełnić zgodnie z prawdą i zabrać ze sobą na odprawę!)
– Wydrukowane potwierdzenie dokonania wpłaty, lub przekazu pocztowego (dla własnej pewności)
– Niezbędną ilość leków, które musi przyjmować uczestnik oraz instrukcje ich podawania *(dotyczy tylko osób przyjmujących leki na stałe)

______________________________

UBEZPIECZENIA I LEGITYMACJE

Zapewniamy ubezpieczenie NNW – jest to ubezpieczenie, które w razie wypadku umożliwi Wam uzyskanie odszkodowania, w zależności od stopnia uszkodzenia ciała.

Ubezpieczenie będzie obejmowało cały czas trwania obozu wraz z przejazdem.

______________________________

ODPRAWA OBOZOWA

Uczestników informujemy, że na odprawie obozowej, obecny będzie Pan Prorektor ds. Studenckich dr hab. inż. Witold Pawłowski, prof. PŁ. Osoby które stawią się w miejscu zbiórki i odprawy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających, będą w trybie natychmiastowym wydalane z Obozu jeszcze przed wyjazdem z Łodzi, bez możliwości ubiegania się uczestnika o zwrot kosztów. W trakcie trwania Obozu przewidywana jest również wizytacja Władz Uczelni oraz przedstawicieli Politechniki Łódzkiej.

______________________________

KONSEKWENCJE ŁAMANIA REGULAMINU

Zgodnie z Regulaminem, jeśli osoba wchodząca w skład Kadry, podejrzewać będzie łamanie punktu 14., poinformuje o tym odpowiednie służby interwencyjne. W razie potwierdzenia podejrzeń, zgodnie z punktem 15. Regulaminu Adapciaka, uczestnik taki zostaje wydalony dyscyplinarnie, a o całym zajściu poinformowane zostaną Władze Uczelni.

Uczestnik, który dopuści się łamania któregokolwiek z punktów Regulaminu, otrzymuje każdorazowo ostrzeżenie od Kadry, na uzasadnioną prośbę któregokolwiek z jej członków lub innych Uczestników. Otrzymanie 2-go ostrzeżenia, przez jedną osobę (limit 2 ostrzeżeń nie obejmuje łamania punktu 14. Regulaminu Adapciaka) skutkuje również wydaleniem Uczestnika z obozu, bez możliwości roszczeń przez niego praw do zwrotu wpłaty za Obóz. Wydalenie Uczestnika z Obozu wiąże się samodzielnym powrotem Uczestnika do domu, (Uczestnicy są pełnoletni, a Organizator nie sprawuje pieczy nad osobą Uczestnika) oraz powiadomieniem Władz Uczelni o zaistniałej sytuacji.

______________________________

ZWROTY I REZYGNACJE

Zgodnie z Regulaminem, w razie rezygnacji z uczestnictwa w Adapciaku do dnia 31.08.2018 przysługuje Państwu zwrot całości wpłaconej kwoty. Rezygnacje w późniejszym terminie będą rozpatrywane indywidualnie, w zależności od podanego powodu rezygnacji. Uczestnik zgłaszający swoją rezygnację powinien powiadomić o tym Koordynatora, wysyłając mailem swoją rezygnację. Mail taki zawierać powinien: Imię i Nazwisko, nr telefonu kontaktowego, oraz wszelkie dane związane z numerem konta bankowego, na który ma przyjść przelew zwrotny, (m.in. numer konta, nazwa właściciela, adres nie jest konieczny*) oraz ponownie załączone potwierdzenie wpłaty i powód rezygnacji. Dopuszczalne jest również w razie rezygnacji, przekazanie swojego opłaconego miejsca innej osobie. Czynność taka koniecznie musi być sygnalizowana Koordynatorowi mailowo k.wyka@samorzad.p.lodz.pl.
Procedura wykonywania zwrotów zostanie uruchomiona dnia 18.09.2018, a czas jej realizacji może przekroczyć 14 dni roboczych.