DLA UCZESTNIKÓW

Wpłaty

Cena: 649 zł

Dane do wpłaty na Adapciaka 2019 znajdują się w zakładce PŁATNOŚCI.

Potwierdzenie wpłaty należy wysłać zgodnie z instrukcjami znajdującymi się w zakładce PŁATNOŚCI.

UWAGA!

Przesłanie potwierdzenia przelewu przez formularz jest KONIECZNE! Akceptujemy jedynie skany bądź elektroniczne wersje potwierdzenia przelewu. O kolejności zakwalifikowania się na wyjazd decyduje kolejność przesłania potwierdzeń!

Cena zawiera: zakwaterowanie, wyżywienie, transport, ubezpieczenie NNW, pamiątkową koszulkę i niezapomniane wrażenia.

Liczba miejsc jest OGRANICZONA!

Co trzeba zabrać ze sobą

Lista rzeczy niezbędnych do zabrania przez każdego uczestnika:

  • Dokument pozwalający potwierdzić tożsamość uczestnika na odprawie obozowej (np. dowód osobisty)
  • Wypełnione oświadczenie obozowe, które możesz pobrać TUTAJ (oświadczenie trzeba wypełnić zgodnie z prawdą i koniecznie zabrać ze sobą na odprawę!)
  • Wydrukowane potwierdzenie dokonania wpłaty (dla własnej pewności)
  • Jeśli przyjmujesz na stałe leki: niezbędną ilość leków, które musisz przyjmować oraz instrukcje ich podawania

Ubezpieczenia i legitymacje

Zapewniamy ubezpieczenie NNW – jest to ubezpieczenie, które w razie wypadku umożliwi Wam uzyskanie odszkodowania. Jego wysokość  jest zależna od stopnia uszkodzenia ciała.

Ubezpieczenie będzie obowiązywać przez cały czas trwania obozu, włącznie z przejazdami.

Odprawa obozowa

Uczestników informujemy, że na odprawie obozowej, obecny będzie Pan Prorektor ds. Studenckich dr hab. inż. Witold Pawłowski, prof. PŁ. Osoby które stawią się w miejscu zbiórki i odprawy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających, będą w trybie natychmiastowym wydalane z Obozu jeszcze przed wyjazdem z Łodzi, bez możliwości ubiegania się uczestnika o zwrot kosztów. W trakcie trwania Obozu przewidywana jest również wizytacja Władz Uczelni oraz przedstawicieli Politechniki Łódzkiej.

Konsekwencje łamania regulaminu

Zgodnie z Regulaminem, jeśli osoba wchodząca w skład Kadry, podejrzewać będzie łamanie punktu 12., poinformuje o tym odpowiednie służby interwencyjne. W razie potwierdzenia podejrzeń, zgodnie z ww. punktem Regulaminu Adapciaka, uczestnik taki zostaje wydalony dyscyplinarnie, a o całym zajściu poinformowane zostaną Władze Uczelni.

Uczestnik, który dopuści się łamania któregokolwiek z punktów Regulaminu, otrzymuje każdorazowo ostrzeżenie od Kadry, na uzasadnioną prośbę któregokolwiek z jej członków lub innych Uczestników. Otrzymanie 2-go ostrzeżenia, przez jedną osobę (limit 2 ostrzeżeń nie obejmuje łamania punktu 12. Regulaminu Adapciaka) skutkuje również wydaleniem Uczestnika z obozu, bez możliwości roszczeń przez niego praw do zwrotu wpłaty za Obóz. Wydalenie Uczestnika z Obozu wiąże się samodzielnym powrotem Uczestnika do domu, (Uczestnicy są pełnoletni, a zgodnie z punktem 13. Regulaminu Adapciaka Organizator nie sprawuje pieczy nad osobą Uczestnika) oraz powiadomieniem Władz Uczelni o zaistniałej sytuacji.

Zwroty i rezygnacje

Zgodnie z Regulaminem, w razie rezygnacji z uczestnictwa w Adapciaku do dnia 03.09.2019 r. przysługuje Państwu zwrot całości wpłaconej kwoty. Rezygnacje w późniejszym terminie będą rozpatrywane indywidualnie, w zależności od podanego powodu rezygnacji.

Uczestnik zgłaszający swoją rezygnację powinien powiadomić o tym Koordynatora, wysyłając mailem swoją rezygnację. Mail taki zawierać powinien: Imię i Nazwisko, nr telefonu kontaktowego, oraz wszelkie dane związane z numerem konta bankowego, na który ma przyjść przelew zwrotny, (m.in. numer konta, nazwa właściciela, ew. adres) oraz ponownie załączone potwierdzenie wpłaty i powód rezygnacji.

Dopuszczalne jest również w razie rezygnacji, przekazanie swojego opłaconego miejsca innej osobie. Czynność taka koniecznie musi być zasygnalizowana Koordynatorowi mailowo (m.majchrowski@samorzad.p.lodz.pl).

Procedura wykonywania zwrotów zostanie uruchomiona po zakończeniu Adapciaka, a czas jej realizacji może przekroczyć 14 dni roboczych.